Nowdesign.eu

pro prodej produkt? a služeb Ateliéru grafického designu a reklamní fotografie spole?nosti Czech Online Media s.r.o., Praha

 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi Ateliérem grafického designu a reklamní fotografie nowdesign.eu, spole?nosti Czech Online Media s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, I?: 25839063 (dále jen Prodávající) a Kupujícím.
1.2. Smluvní vztah vzniká zasláním písemné objednávky (formulá?em, e-mailem, faxem nebo poštou) a jejím písemným potvrzením Prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou), nebo na základ? kupní smlouvy podepsané ob?ma smluvními stranami. Prodávající se zavazuje potvrdit Kupujícímu p?íjem objednávky formou potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzav?ení kupní smlouvy. V p?ípad?, že Prodávající není schopen z jakéhokoli d?vodu podmínky objednávky Kupujícího splnit, musí tuto skute?nost Kupujícímu oznámit. Objednávka je pro Kupujícího závazná i p?ed písemným potvrzením Prodávajícím, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci.
1.3. Podmínky jsou nedílnou sou?ástí smluvního vztahu a vstupují v platnost zasláním písemné objednávky Kupujícího nebo podpisem kupní smlouvy.
1.4. Ve všech ostatních p?ípadech, které neupravují Podmínky, se smluvní vztah ?ídí obchodním zákoníkem.

 

II. P?edm?t smlouvy

2.1. P?edm?tem smlouvy je realizace kupní smlouvou objednaných produkt? ?i služeb dle nabídkového listu (dále jen Zboží nebo jen Služba) uvedených ve smlouv? v?etn? všech jejích p?íloh.

 

III. Kupní cena

3.1. Kupní cena Zboží a Služeb je stanovena dohodou na základ? cen uvedených v nabídce a nebo zvláš? vydaným ceníkem, platným ke dni uzav?ení kupní smlouvy nebo p?ijetím objednávky od Kupujícího.
3.2. Ceny v nabídkovém listu nebo ceníku jsou bez DPH.
3.3. Cena Zboží nezahrnuje náklady na balení zboží.
3.4. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu.
3.5. Balné, náklady na dopravu budou ú?továny ve faktu?e samostatn?.
3.6. P?ípadné slevy z kupní ceny musí být stanoveny dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím.
3.7. Cena Zboží nezahrnuje grafické zpracování podklad? a p?edtiskovou p?ípravu.
3.8. Prodávající si vyhrazuje právo zm?ny cen Zboží a Služeb.
3.9. Po podpisu Kupní smlouvy, nebo po potvrzení objednávky Kupujícímu je Kupující povinen zaplatit na ú?et uvedený v této smlouv? zálohu ve výši 40 % z dohodnuté ceny. Na úhradu zálohy Prodávající vystaví Kupujícímu zálohovou fakturu se splatností do 5 pracovních dn? od data vystavení. Zálohová faktura bude odeslána na e-mailovou adresu Kupujícího, uvedenou v kupní smlouv?.

 

IV. Dodací podmínky

4.1. Dodací lh?ta se po?ítá od data p?ipsání zálohy na ú?et Prodávajícího a stanoví se individuální dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím.
4.2. Dohodou mezi ú?astníky smlouvy lze dodací lh?tu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle pot?eby Kupujícího a možností Prodávajícího.
4.3. Vyžaduje-li to charakter zakázky, je Kupující povinen do následujícího pracovního dne od potvrzení objednávky nebo podpisu kupní smlouvy dodat Prodávajícímu veškeré pot?ebné podklady pro vytvo?ení grafického návrhu nebo pro tisk.
4.4. Kupující je povinen zaslané grafické náhledy do následujícího pracovního dne písemn? (e-mailem, faxem nebo poštou) odsouhlasit. Pokud tak neu?iní, má se za to, že s grafickým návrhem Prodávajícího v plné mí?e souhlasí.
4.5. V p?ípad?, že Kupující nedodá podklady ve stanoveném termínu, prodlužuje se dodací lh?ta o po?et dn?, po které je Kupující v prodlení s dodáním podklad?.
4.6. Prodávající splní svou povinnost dodat Zboží a Služby jeho p?edáním prvnímu dopravci k p?eprav? Kupujícímu. Jiný zp?sob dodání (nap?. osobní odb?r) musí být výslovn? sjednán. Není-li výslovn? dohodnuto jinak, je den p?edání Zboží a Služby prvnímu p?epravci také dnem spln?ní požadovaného termínu.

 

V. Platební podmínky

5.1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu v?etn? DPH a p?ípadné další náklady (na dopravu, balení zboží a jiné), a to v souladu s kupní smlouvou.
5.2. Zp?soby úhrad za Zboží a Služby:
a) platbou v hotovosti v sídle spole?nosti
b) platbou na dobírku
c) zálohovou platbou p?edem v plné výši
d) platbou po dodání zakázky (fakturace)
5.3. Úhrada dle bodu c) a d) je možná pouze dohodou ú?astník? smluvního vztahu.
5.4. Splatnost faktury je do 10 pracovních dn? od data jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5.5. Faktura se považuje za uhrazenou dnem p?ipsání ?ástky v plné výši na ú?et Prodávajícího.
5.6. Pro p?ípad prodlení Kupujícího s platbou, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z dohodnuté ceny, a to za každý den prodlení.

 

VI. Ostatní podmínky

6.1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Službám až úhradou celé kupní ceny na ú?et Prodávajícího.
6.2. Prodávající neodpovídá za zpožd?ní nebo nedostupnost dodávky Zboží a Služeb v d?sledku vyšší moci. Prodávající bude v takovém p?ípad? informovat Kupujícího písemným sd?lením (e-mailem, faxem nebo poštou), s návrhem ?áste?ného pln?ní nebo náhradního termínu pln?ní dodávky nebo s vysv?tlením, pro? není možno dodávku Zboží a Služeb ve smluvn? dohodnutém termínu splnit. V p?ípad? uplatn?ní vyšší moci má Prodávající právo prodloužit termín pln?ní nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu v tomto výjime?ném p?ípad? nevzniká v??i Prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklé nepln?ním dodávky.
6.3. Okamžikem p?evzetí p?edm?tu smlouvy nebo jeho p?edáním dopravci, p?echází riziko zni?ení, poškození nebo ztráty na Kupujícího.
6.4. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním Zboží.
6.5. P?i nevyzvednutí hotové zakázky do 5 pracovních dn? po výzv?, je Kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 60 % z celkové kupní ceny, a to na základ? vystavené faktury Prodávajícím splatné do 10 pracovních dn? po jejím vystavení. Do této ?ástky se nezapo?ítává již uhrazená 40% záloha. V p?ípad?, že po Kupujícím nebyla z jakéhokoliv d?vodu 40% záloha požadována ?i 40% záloha Kupujícím uhrazena, je Kupující povinen za nevyzvednutí hotové zakázky zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 % z celkové kupní ceny.
6.6. V p?ípad? skladování hotové zakázky déle než 5 pracovních dn? po vystavení dodacího listu, bude Prodávající ú?tovat Kupujícímu poplatek za skladování, a to ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného Zboží a Služby za každý zapo?atý den skladování. Po uplynutí doby 60 kalendá?ních dn? je Prodávající oprávn?n Zboží a Službu Kupujícího odprodat t?etí osob?. Pokud je to z charakteru Zboží a Služby nemožné, je Prodávající oprávn?n k jeho skartaci.
6.7. Vyžaduje-li to charakter zakázky, je nedílnou sou?ástí kupní smlouvy vypln?ný Dotazník Ateliéru grafického designu a reklamní fotografie nowdesign.eu spole?nosti Czech Online Media s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 (dále jen Dotazník). Do Dotazníku Kupující vyplní své požadavky na grafický návrh a grafické práce Prodávajícího.
6.8. Prodávající je povinen se p?i tvorb? grafického návrhu ?ídit požadavky Kupujícího, které uvedl do Dotazníku, p?ípadn? jeho zm?nami, písemn? (e-mailem, faxem nebo poštou) odsouhlasenými Kupujícím.
6.9. Není-li Dotazník p?i podpisu kupní smlouvy vypln?n, má se za to, že Kupující nemá žádné speciální požadavky na grafický návrh a jeho vytvo?ení nechává pln? na Prodávajícím.
6.10. Kupující má právo na vytvo?ení a zaslání grafického návrhu, a to na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím p?i podpisu kupní smlouvy. Pokud má Kupující k p?edloženému nebo zaslanému grafickému návrhu p?ipomínky, sd?lí je Prodávajícímu písemn? (e-mailem, faxem nebo poštou) nejpozd?ji do následujícího dne od zaslání grafického návrhu. Pokud tak neu?iní, má se za to, že s grafickým návrhem Prodávajícího v plné mí?e souhlasí.
6.11. Kupující má právo celkem na t?i úpravy grafického návrhu. V p?ípad?, že Prodávající grafické návrhy vytvá?el v souladu s údaji, které Kupující uvedl do Dotazníku, p?ípadn? Kupující Dotazník p?i podpisu kupní smlouvy nevyplnil a Kupující p?esto s grafickým návrhem a jeho t?emi úpravami nesouhlasí, m?že Prodávající po Kupujícím požadovat zaplacení 40% hodnoty z celkové kupní ceny zakázky. Faktura na tuto ?ástku je splatná do 10 pracovních dn? od data vystavení. V tomto p?ípad? však nevzniká Kupujícímu žádné právo na jakékoliv použití grafického návrhu ani na jeho p?edání. Prodávající v tomto p?ípad? m?že odstoupit od kupní smlouvy. V p?ípad?, že základní grafický návrh je v cen? zakázky (nap?. p?i výrob? a tisku vizitek) má Kupující právo pouze na jednu úpravu grafického návrhu.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající m?že odstoupit od smlouvy, jestliže Kupující je s úhradou zálohy v prodlení více jak 10 pracovních dn?, v p?ípad? hrubého porušení Kupní smlouvy nebo v p?ípadech, stanovených obchodním zákoníkem.
7.2. Prodávající m?že odstoupit od smlouvy dle bodu 6.11.
7.3. Kupující m?že odstoupit od smlouvy v p?ípadech stanovených obchodním zákoníkem.
7.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením d?vod? odstoupení od smlouvy. Doru?ením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší.
7.5. P?i odstoupení od smlouvy dle bodu 7.1., zaplatí Kupující 100% z celkové kupní ceny zakázky, a to na základ? vystavené faktury se strany Prodávajícího. Odstoupením od smlouvy není dot?en nárok na zaplacení smluvní pokuty.

 

VIII. Záv?re?ná ustanovení

8.1. Tyto Podmínky se stávají nedílnou sou?ástí Kupní smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu.
8.2. V p?ípadech, které nejsou upraveny t?mito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude ?ídit obchodním zákoníkem.
8.3. P?ípadné soudní spory budou ?ešeny Rozhod?ím soudem p?i Hospodá?ské komo?e ?eské republiky a Agrární komo?e ?eské republiky, Praha. Po?et rozhodc? jeden.
8.4. Smluvní strany jsou povinny si sd?lovat každou zm?nu svého sídla nebo trvalého bydlišt?. Písemnost se považuje za doru?enou v poslední den úložní lh?ty, i když se adresát (Kupující nebo Prodávající) o uložení písemnosti nedozv?d?l, jestliže je písemnost zaslána na posledn? známou adresu adresáta (Kupujícího nebo Prodávajícího) a adresát (Kupující nebo Prodávající) si ji v úložní dob? nevyzvedne. Rovn?ž se písemnost považuje za doru?enou, pokud ji adresát (Kupující nebo Prodávající) odmítne p?ijmout. Dnem doru?ení je v tomto p?ípad? den odmítnutí p?evzetí písemnosti.

 

IX. Ochrana osobních údaj?

9.1. Odesláním objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vypln?ním žádosti o objednání Zboží ?i Služby, a? už písemnou formou ?i prost?ednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek dává Kupující souhlas k tomu, aby až do odvolání souhlasu Kupujícího byly jeho osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údaj? pro ú?ely obchodní ?innosti spole?nosti.
9.2. Odesláním objednávky ?i podpisem kupní smlouvy ud?luje Kupující Prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sd?lení podle zákona ?. 480/2004 Sb. § 7. Tento souhlas m?že Kupující kdykoliv odvolat, pokud tak u?iní v souladu se zákonem ?. 480/2004 Sb. § 7.
9.3. Prodávající Kupujícího informuje o tom, že poskytnutí osobních údaj? je dobrovolné. Kupující má právo na p?ístup k údaj?m v mezích zákona, souhlas m?že kdykoliv odvolat a náleží mu ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.

 

Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou ú?inné od 1. 6. 2010 a nahrazují Všeobecné obchodní a dodací podmínky i jakékoliv obdobné obchodní podmínky vydané d?íve.

 

V Praze dne 1. 6. 2010.