Nowdesign.eu

A+ A A-

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

pro prodej produktů a služeb Ateliéru grafického designu a reklamní fotografie společnosti Czech Online Media s.r.o., Praha

 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi Ateliérem grafického designu a reklamní fotografie nowdesign.eu, společnosti Czech Online Media s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 25839063 (dále jen Prodávající) a Kupujícím.
1.2. Smluvní vztah vzniká zasláním písemné objednávky (formulářem, e-mailem, faxem nebo poštou) a jejím písemným potvrzením Prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou), nebo na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami. Prodávající se zavazuje potvrdit Kupujícímu příjem objednávky formou potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. V případě, že Prodávající není schopen z jakéhokoli důvodu podmínky objednávky Kupujícího splnit, musí tuto skutečnost Kupujícímu oznámit. Objednávka je pro Kupujícího závazná i před písemným potvrzením Prodávajícím, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci.
1.3. Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost zasláním písemné objednávky Kupujícího nebo podpisem kupní smlouvy.
1.4. Ve všech ostatních případech, které neupravují Podmínky, se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.

 

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je realizace kupní smlouvou objednaných produktů či služeb dle nabídkového listu (dále jen Zboží nebo jen Služba) uvedených ve smlouvě včetně všech jejích příloh.

 

III. Kupní cena

3.1. Kupní cena Zboží a Služeb je stanovena dohodou na základě cen uvedených v nabídce a nebo zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetím objednávky od Kupujícího.
3.2. Ceny v nabídkovém listu nebo ceníku jsou bez DPH.
3.3. Cena Zboží nezahrnuje náklady na balení zboží.
3.4. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu.
3.5. Balné, náklady na dopravu budou účtovány ve faktuře samostatně.
3.6. Případné slevy z kupní ceny musí být stanoveny dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím.
3.7. Cena Zboží nezahrnuje grafické zpracování podkladů a předtiskovou přípravu.
3.8. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen Zboží a Služeb.
3.9. Po podpisu Kupní smlouvy, nebo po potvrzení objednávky Kupujícímu je Kupující povinen zaplatit na účet uvedený v této smlouvě zálohu ve výši 40 % z dohodnuté ceny. Na úhradu zálohy Prodávající vystaví Kupujícímu zálohovou fakturu se splatností do 5 pracovních dnů od data vystavení. Zálohová faktura bude odeslána na e-mailovou adresu Kupujícího, uvedenou v kupní smlouvě.

 

IV. Dodací podmínky

4.1. Dodací lhůta se počítá od data připsání zálohy na účet Prodávajícího a stanoví se individuální dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím.
4.2. Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby Kupujícího a možností Prodávajícího.
4.3. Vyžaduje-li to charakter zakázky, je Kupující povinen do následujícího pracovního dne od potvrzení objednávky nebo podpisu kupní smlouvy dodat Prodávajícímu veškeré potřebné podklady pro vytvoření grafického návrhu nebo pro tisk.
4.4. Kupující je povinen zaslané grafické náhledy do následujícího pracovního dne písemně (e-mailem, faxem nebo poštou) odsouhlasit. Pokud tak neučiní, má se za to, že s grafickým návrhem Prodávajícího v plné míře souhlasí.
4.5. V případě, že Kupující nedodá podklady ve stanoveném termínu, prodlužuje se dodací lhůta o počet dnů, po které je Kupující v prodlení s dodáním podkladů.
4.6. Prodávající splní svou povinnost dodat Zboží a Služby jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě Kupujícímu. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání Zboží a Služby prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu.

 

V. Platební podmínky

5.1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu včetně DPH a případné další náklady (na dopravu, balení zboží a jiné), a to v souladu s kupní smlouvou.
5.2. Způsoby úhrad za Zboží a Služby:
a) platbou v hotovosti v sídle společnosti
b) platbou na dobírku
c) zálohovou platbou předem v plné výši
d) platbou po dodání zakázky (fakturace)
5.3. Úhrada dle bodu c) a d) je možná pouze dohodou účastníků smluvního vztahu.
5.4. Splatnost faktury je do 10 pracovních dnů od data jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5.5. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet Prodávajícího.
5.6. Pro případ prodlení Kupujícího s platbou, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z dohodnuté ceny, a to za každý den prodlení.

 

VI. Ostatní podmínky

6.1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Službám až úhradou celé kupní ceny na účet Prodávajícího.
6.2. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží a Služeb v důsledku vyšší moci. Prodávající bude v takovém případě informovat Kupujícího písemným sdělením (e-mailem, faxem nebo poštou), s návrhem částečného plnění nebo náhradního termínu plnění dodávky nebo s vysvětlením, proč není možno dodávku Zboží a Služeb ve smluvně dohodnutém termínu splnit. V případě uplatnění vyšší moci má Prodávající právo prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu v tomto výjimečném případě nevzniká vůči Prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklé neplněním dodávky.
6.3. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci, přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na Kupujícího.
6.4. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním Zboží.
6.5. Při nevyzvednutí hotové zakázky do 5 pracovních dnů po výzvě, je Kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 60 % z celkové kupní ceny, a to na základě vystavené faktury Prodávajícím splatné do 10 pracovních dnů po jejím vystavení. Do této částky se nezapočítává již uhrazená 40% záloha. V případě, že po Kupujícím nebyla z jakéhokoliv důvodu 40% záloha požadována či 40% záloha Kupujícím uhrazena, je Kupující povinen za nevyzvednutí hotové zakázky zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 % z celkové kupní ceny.
6.6. V případě skladování hotové zakázky déle než 5 pracovních dnů po vystavení dodacího listu, bude Prodávající účtovat Kupujícímu poplatek za skladování, a to ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného Zboží a Služby za každý započatý den skladování. Po uplynutí doby 60 kalendářních dnů je Prodávající oprávněn Zboží a Službu Kupujícího odprodat třetí osobě. Pokud je to z charakteru Zboží a Služby nemožné, je Prodávající oprávněn k jeho skartaci.
6.7. Vyžaduje-li to charakter zakázky, je nedílnou součástí kupní smlouvy vyplněný Dotazník Ateliéru grafického designu a reklamní fotografie nowdesign.eu společnosti Czech Online Media s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 (dále jen Dotazník). Do Dotazníku Kupující vyplní své požadavky na grafický návrh a grafické práce Prodávajícího.
6.8. Prodávající je povinen se při tvorbě grafického návrhu řídit požadavky Kupujícího, které uvedl do Dotazníku, případně jeho změnami, písemně (e-mailem, faxem nebo poštou) odsouhlasenými Kupujícím.
6.9. Není-li Dotazník při podpisu kupní smlouvy vyplněn, má se za to, že Kupující nemá žádné speciální požadavky na grafický návrh a jeho vytvoření nechává plně na Prodávajícím.
6.10. Kupující má právo na vytvoření a zaslání grafického návrhu, a to na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při podpisu kupní smlouvy. Pokud má Kupující k předloženému nebo zaslanému grafickému návrhu připomínky, sdělí je Prodávajícímu písemně (e-mailem, faxem nebo poštou) nejpozději do následujícího dne od zaslání grafického návrhu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s grafickým návrhem Prodávajícího v plné míře souhlasí.
6.11. Kupující má právo celkem na tři úpravy grafického návrhu. V případě, že Prodávající grafické návrhy vytvářel v souladu s údaji, které Kupující uvedl do Dotazníku, případně Kupující Dotazník při podpisu kupní smlouvy nevyplnil a Kupující přesto s grafickým návrhem a jeho třemi úpravami nesouhlasí, může Prodávající po Kupujícím požadovat zaplacení 40% hodnoty z celkové kupní ceny zakázky. Faktura na tuto částku je splatná do 10 pracovních dnů od data vystavení. V tomto případě však nevzniká Kupujícímu žádné právo na jakékoliv použití grafického návrhu ani na jeho předání. Prodávající v tomto případě může odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že základní grafický návrh je v ceně zakázky (např. při výrobě a tisku vizitek) má Kupující právo pouze na jednu úpravu grafického návrhu.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže Kupující je s úhradou zálohy v prodlení více jak 10 pracovních dnů, v případě hrubého porušení Kupní smlouvy nebo v případech, stanovených obchodním zákoníkem.
7.2. Prodávající může odstoupit od smlouvy dle bodu 6.11.
7.3. Kupující může odstoupit od smlouvy v případech stanovených obchodním zákoníkem.
7.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší.
7.5. Při odstoupení od smlouvy dle bodu 7.1., zaplatí Kupující 100% z celkové kupní ceny zakázky, a to na základě vystavené faktury se strany Prodávajícího. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu.
8.2. V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.
8.3. Případné soudní spory budou řešeny Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Praha. Počet rozhodců jeden.
8.4. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (Kupující nebo Prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (Kupujícího nebo Prodávajícího) a adresát (Kupující nebo Prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (Kupující nebo Prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je v tomto případě den odmítnutí převzetí písemnosti.

 

IX. Ochrana osobních údajů

9.1. Odesláním objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním žádosti o objednání Zboží či Služby, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek dává Kupující souhlas k tomu, aby až do odvolání souhlasu Kupujícího byly jeho osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti.
9.2. Odesláním objednávky či podpisem kupní smlouvy uděluje Kupující Prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. § 7. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat, pokud tak učiní v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. § 7.
9.3. Prodávající Kupujícího informuje o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas může kdykoliv odvolat a náleží mu ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.

 

Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou účinné od 1. 6. 2010 a nahrazují Všeobecné obchodní a dodací podmínky i jakékoliv obdobné obchodní podmínky vydané dříve.

 

V Praze dne 1. 6. 2010.